Zápis do 1. třídy

Podrobné informace o Zápisu pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

zápisy do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhnou ve všech základních školách v Jičíně v termínu od 15. 4. do 30. 4. 2020.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat 1 první třídu o max. počtu 28 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2019/2020.

 

1. Do ZŠ Poděbradova se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně ve školském obvodu, v případě cizinců s místem pobytu v Jičíně ve školském obvodu Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.

Školský obvod Základní školy, Jičín, Poděbradova 18:                     

Ulice: Dlouhá, Hofmanova, Jabloňová, Janouškova, K. Vika, Mládežnická, Na Jihu, Na Výsluní, Poděbradova, Podhradská, Porák, Pražská, Protifašistických bojovníků, Přátelství, Sokolovská, U Tržiště

 

2. Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18, v případě cizinců děti s místem pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.

 

3. Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, v případě cizinců děti s místem pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu.

 

4. Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18, v případě cizinců děti s místem pobytu mimo Jičín, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.

 

5. Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, v případě cizinců děti s místem pobytu mimo Jičín.

 

Pořadí přijímaných dětí se stanoví v souladu s pořadím jednotlivých kritérií.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti, které kritérium splňují, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí, které splňují dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti.                                                      

  V Jičíně 1.3.2020                        Mgr. Michaela Štálová                                                                                            

Co Vám naše „Trojka“ nabízí?

 

Trojka je škola pro všechny

Nabízíme přátelské a otevřené prostředí

Umožňujeme žákům vzdělávat se podle individuálních schopností a možností

Využíváme moderní vyučovací metody

Klademe důraz na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, na rozvoj informační a digitální gramotnosti, polytechniky, na propojení přírodních věd s digitálními technologiemi

Podporujeme výuku etické výchovy

Angličtinu učíme již od 2. ročníku

Podporujeme projektové vyučování

Máme školní parlament složen z žáků školy

Spolupracujeme s rodiči

Provoz školní družiny s širokou nabídkou kroužků je zajištěn od 6,15 do 16,30 hodin

Nabízíme moderní školu, školní dvůr se "zelenou učebnou", relaxační místnost pro individuální výuku, na chodbách odpočinkové zóny se čtenářskými koutky, školní žákovskou knihovnu, tělocvičnu s venkovními sportovišti

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Co by mělo umět dítě, které jde poprvé do školy

 

Podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání budou zákonní zástupci prokazatelným způsobem informováni, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti
v jeho dalším rozvoji (podepsáním „Desatera pro rodiče dětí předškolního věku“).

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ke stažení zde

 

Odklad povinné školní docházky

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky svého dítěte

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními

  •            jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
  •             druhé příslušné školské poradenské zařízení
      (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zajistěte si, prosím, vyšetření Vašeho dítěte s předstihem v pedagogicko-psychologické poradně. Do PPP k posouzení školní zralosti se můžete objednat buď telefonicky (tel: 493 533 505) nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ viz tiskopis ke stažení na webových stránkách www.pppjicin.cz.

                                                                                             

 

 

 

Kontakt

Základní škola Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
506 01 Jičín

ID datové schránky
45nmm5m

IČO: 75019485

DIČ: CZ75019485

č. účtu:
78-8504740287/0100
+420 493 531 278 skola@3zs.jicin.cz